Báo Giá Lắp Đặt Điều Hòa

  Báo Giá Lắp Đặt Điều Hòa   
STT Nội dung công suất máy Đơn vị Đơn giá VND Ghi chú
1 Lắp đặt máy mới(treo tường) 9,000BTU-18,000BTU Máy 200,000-300,000 Treo tường(với điều kiện ống
24,000-36,000BTU Máy 350,000-400,000 và dây điện có sẵn,vị trí đặt
48,000-52,000BTU Máy 450,000-500,000 dàn nóng không cao,dễ thi công)
lắp đặt máy mới (tủ đứng) 28,000BTU-36,000BTU Máy 500,000-650,000
2 48,000BTU-52,000BTU Máy 650,000-750,000
3 Lắp đặt máy mới(Casette) 18,000BTU-36,000BTU Máy 500,000-600,000
48,000BTU-52,000BTU Máy 650,000-700,000
4 Ống bảo ôn cho máy dày 0.61mm 7,500BTU-10,000BTU M 160,000
5 Ống bảo ôn cho máy dày 0,61mm 12.000BTU – 18.000BTU M 180,000
6 Ống bảo ôn cho máy dày 0,61mm 24.000BTU – 30.000BTU M 200,000
7 Ống bảo ôn cho máy dày 0,61mm 18.000 BTU Inverter Daikin M 180,000
8 Ống bảo ôn cho máy dày 0,61mm 36.000BTU – 52.000BTU M 250,000
9 Giá đỡ cục nóng cho máy 8.000 – 12.000BTU Bộ 70,000
10 Giá đỡ cục nóng cho máy 18.000 – 24.000 BTU Bộ 85,000
11 Giá đỡ cục nóng cho máy 30.000BTU-48.000BTU Bộ 200,000
12 Giá đỡ cục nóng điều hòa tủ đứng 265,000
13 Automat 15/30A Cái 75,000
14 Automat 3 pha Cái 250,000
15 Ống nước thải(ống mềm) M 8,000
16 Vải bọc ống bảo ôn 8,000
17 Dây điện 2×1.5 M 12,000
18 Dây điện 2×2.5 M 15,000
19 Dây điện 2×4.0 M 22,000
20 Dây điện 3 pha 30.000BTU – 52.000BTU M 65,000
21 Vật tư phụ (Bộ đai ốc, vít) Bộ 35,000
22 Gel điện loại nhỏ M 30,000
23 Gel ống loại hộp dành cho ống bảo ôn M 60,000
24 Công đục tường chôn ống bảo ôn M 40,000
25 Công đi ống trên trần (thạch cao, trần thả) M 30,000